Hoppa till huvudinnehållet

Erfaren stadsarkitekt hade kunnat visa det orimliga i att exploatera naturmarken

Publicerad:
I det lilla skogspartiet växer mycket tall.
I det lilla skogspartiet växer mycket tall. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Samrådsyttrande angående förslag till detaljplan för del av Åmål 4: 1.

Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska byggnadsnämnden ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden på ett tillfredsställande sätt ska kunna fullgöra sina uppgifter.

För att undvika onödiga och dyra kostnader för exploatören och kommunen hade ett tidigt samråd med erfaren stadsarkitekt kunnat visa det orimliga med nu föreslagen exploatering av naturmarken.

1. Nu gällande översiktsplan från 2014 medger inte föreslagen byggnation.

2. Närheten till förskola med två meters plank har medfört att personalen med hänsyn till barnen avstyrkt planförslaget.

3. Merparten av villaägare öster och norr om planområdet har byggt eller köpt bostäderna med vetskap att kullen inte får bebyggas.

4. Befintlig busshållplats norr om Drottninggatan flyttas 550 meter till Odengatan!

5. Fastighetsägare och köpmän i centrum avstyrker förslaget.

6. Naturvärdesinventeringen stöder knappast planen.

Med hänsyn till ovan anförda synpunkter är min och mångas förhoppning att nya kommunledningen visar kurage och avbryter planarbetet.

Gösta Lindberg

stadsarkitekt

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunBostäderByggnationDetaljplanerDrottninggatanFörskolorGösta LindbergInsändare