Hoppa till huvudinnehållet

Naturskyddsföreningen ser området som värdefullt

Publicerad:
Åmålsbygdens Naturskyddsförening har i samband med samrådet lämnat in synpunkter på detaljplanen. Föreningen säger nej till förslaget.
Åmålsbygdens Naturskyddsförening har i samband med samrådet lämnat in synpunkter på detaljplanen. Föreningen säger nej till förslaget. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi i Åmålsbygdens Naturskyddsförening anser att markanvändningen för del av Åmål 4:1 (vid rondellen) inte ska ändras enligt förslaget till detaljplan. Vi vill att det ska fortsätta vara allmän plats (park eller plantering) respektive rastplats. Kommunen bör visa hänsyn till människor och miljön och därför avbryta pågående planering om exploatering. Orsaken till att vi säger nej till detaljplaneförslaget är områdets miljö- och hållbarhetsvärden, naturvärden samt rekreationsvärden.

Miljö- och hållbarhetsvärde: Vi anser att kommunen måste tänka på hållbarhetsaspekten ur ett längre perspektiv, där det redan i dag är mycket mer värdefullt att behålla ett fint stycke natur intill där människor bor och vistas än att exploatera det. Vi tror att det i framtiden kommer bli ännu viktigare än i dag att visa att här är en kommun som bryr sig om naturen och låter en fin skog på en kulle finnas kvar, vilket syns på långt håll utmed E45 och vägen mot Bengtsfors. Motsatsen är att kommunen i likhet med en mängd andra kommuner visar upp plåtbyggnader som syns på långt håll utmed förbifartsvägen.

Kommunen borde ha räknat på och bedömt vad ekosystemtjänsterna i dag ger för detta område. Några exempel. En skog har stor förmåga att rena olika luftföroreningar som allmänt finns i luften eller som direkt härrör från vägtrafiken. Bergskullen med sina höga tallar avskärmar naturligt både förskolan och bostäderna från buller från E45. Vi ifrågasätter detaljplanens slutsats att föroreningshalterna från områdets dagvatten efter exploatering blir lägre än innan och anser att man först behöver räkna på ekosystemtjänsterna för skogsområdets kvarhållande av regnvatten och jämföra med planerat dagvatten.

Naturvärde: Vi anser att följande citat ur detaljplanen är helt orimligt: ”Planförslaget bedöms ha tagit hänsyn till befintliga naturvärden. Marken bedöms lämplig för avsedd användning.” Vi menar att om man utplånar alla träd, alla buskar, markfloran och tvingar bort alla djur i ett område är det inte alls att ta hänsyn till befintliga naturvärden. Det är motsatsen!

Skogen på kullen mellan förskolan och befintlig rastplats är bedömd vid naturinventeringen i juni 2022 till naturvärdesklass 3, vilket innebär påtagligt naturvärde. Detta område föreslås enligt detaljplaneförslaget bli helt utplånat. Området innehåller en gles, tämligen gammal tallskog med en vårflora av blommande vitsippor. Andra trädslag som förekommer är al, ek, asp, björk, fågelbär och lönn. Svinrot växer på ett ställe på denna kulle och vittnar om markens historia som betesmark.

Rekreationsvärde: Vi anser att skogen på bergskullen mellan förskolan och befintlig rastplats har stort rekreationsvärde som inte kan ersättas av några områden längre bort. I dag är det ett viktigt närströvområde för barnen på Elisebergs förskola, eftersom små barn inte kan gå så långt. Området är mycket lättgånget även för små barn och innehåller många upptrampade stigar. Området ligger alldeles i anslutning till förskolan och en väl upptrampad stig leder in i området. Detta lättillgängliga närströvområde är även mycket viktigt för boende i området Eliseberg–Odengatan.

Vi anser att följande påstående är helt orimligt, citat ur detaljplaneförslaget: ”Ett större rekreationsområde finns söder om planområdet längs med Åmålsån samt väster om E45.”

Området väster om E45 har i dag inga stigar utan är ett snårigt och svårtillgängligt område med tätt växande lövträd, nedfallna lövträd, en tät buskvegetation och högväxande snår av bland annat brännässla, stinksyska samt taggiga nypon. För att komma till detta område måste förskolebarnen gå en lång väg och under E45.

Det andra föreslagna rekreationsområdet söderut, längs med Åmålsån har heller inte några stigar och det innebär risker att gå med små barn utmed ett rinnande vattendrag. Detta smala område, hitom Åmålsån sett från förskolan, liknar det vi nyss beskrivit med ogenomträngliga snår av hallon och brännässlor. Dessa två områden har biologiska värden men inga rekreationsvärden.

Vi anser inte att dessa två områden är jämförbara med den nuvarande skogen på bergskullen.

Styrelsen för Åmålsbygdens Naturskyddsförening

(som också skickat in synpunkter i yttrande till kommunen)

genom Renée Olsåker

Artikeltaggar

Åmåls kommunÅmålsånBengtsforsBostad och byggenDetaljplanerDjur och naturE45NaturNaturskyddsföreningenSkog