Hoppa till huvudinnehållet

Naturvärden vid Vitsippskullen har missats

Publicerad:
Grodyngel vid diket intill Vitsippskullen den 2 maj.
Grodyngel vid diket intill Vitsippskullen den 2 maj. Foto: Jüri Krabo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vid nyetablering av verksamheter kolliderar ofta olika intressen. Så är det också på Vitsippskullen där en exploatör vill etablera ett nytt handelsområde. Inför detta gjorde en kommunen en snabb inventering vid tre tillfällen i maj 2022 och inom en tidrymd av mindre än tre veckor. Att inventeringen varit snabb visar sig i resultatet eftersom man verkar ha missat en hel del.

Här finns alltså en kulle med många kvaliteter och funktioner. Det är bara att pricka av på listan! Vi har en mängd äldre träd, betydligt äldre än de 150 år som kommunens naturvärdesinventering uppskattar åldern till. Mina beräkningar enligt SLU:s metod och med anpassning till lokala förhållanden ger med utökat antal referensträd en uppskattad högsta ålder av 236 år.

Enligt Åmåls naturvårdsprogram är träd äldre än 200 år skyddsvärda. Det finns sex sådana träd. Dessutom fem träd med bohål och med en diameter över 40 centimeter. Även dessa är skyddsvärda enligt naturvårdsprogrammet.

Nyligen upptäckte jag att det i diket som finns i områdets västra del och som är cirka 50 meter långt och upp till drygt 3 meter brett, att där finns grodor i det som kan kallas småvatten enligt kommunens egen beteckning. Det är mer eller mindre stillastående vatten. På tre ställen fann jag geléklumpar med grodyngel. Grodor är fridlysta. I Åmåls inventering nämns inte grodor. Det kan också finnas vattensalamander. De är nattaktiva och därför kan de vara svåra att upptäcka dagtid.

I Artskyddsförordningens fjärde paragraf står att salamander är strikt skyddad. Därför vore det på sin plats att en biolog gör en inventering och fastställer eventuell förekomst av salamander.

Där finns en kulvert nära Trafikverkets rastplats som dränerar en större del av området från andra sidan macken. Nära intill finns alltså diket och det sipprar fram vatten från kullen. Skulle man spränga bort kullen blir det ingen mer tillrinning till diket och nuvarande växt- och djurliv skulle med all säkerhet upphöra där.

I radions program ”Naturmorgon” har nämnts att myrstackar är goda miljöindikatorer. I de båda områdena, 1 och 2, finns tre större myrstackar och två mindre. I kommunens inventering berörs inte myrstackar alls.

Vad gäller de växter och den flora som finns i området utöver vitsippor kan jag inte kommentera utredningens slutsatser. Kunskaperna är otillräckliga. Med tanke på vad jag hittills har hittat undrar jag ändå över inventeringen. Det står att inventering gjordes vid tre tillfällen i maj 2022. Är detta tillräckligt? Livet på kullen pågår 365 dagar om året och att välja ut tre dagar i maj som underlag för en naturvärdesinventering känns inte tillräckligt för att ge ett heltäckande omdöme. Inventeringen borde göras om och utsträckas över tid innan man går vidare med planering och eventuell exploatering.

Följande från Länsstyrelsen i Västra Götaland är något som kommunen borde ha beaktat:

”Man är skyldig att ha den kunskap som krävs för att uppfylla lagens krav om förhållandet till djur och natur.

Olika miljöer är olika komplicerade. Om du till exempel vill bygga på en grusad parkeringsyta, finns inte så många djur att ta hänsyn till.

Om du vill bygga i en naturmiljö, kommer frågor. Vilka arter finns där? Vilken funktion har området för olika växter och djur (t ex parningsområde)? Vad behöver man göra för att få tillräckliga kunskaper? Inventering?

I nästa steg blir det fler frågor från länsstyrelsen. Hur påverkas djuren av bygget och den planerade verksamheten? Vad kan man göra för att minimera påverkan? Går det att göra anpassningar, i tid eller rum?

Att flytta djur är en sista utväg, som sällan används.

I andra fall blir det tvunget att anpassa verksamheten till djuren.

Hittas ingen godtagbar lösning, kan byggplanerna stoppas.”

Jüri Krabo

Artikeltaggar

DetaljplanerDjurDjur och naturHandelLänsstyrelsen i Västra Götalands länVattenVäxterÅmålÅmåls kommun