Hoppa till huvudinnehållet

Avtalsvillkor

Uppdaterad 2023-05-17

Allmänna avtalsvillkor

Följande villkorstext gäller för alla produkter som tillhandahålls av NWT Media AB (NWT).

NWT Media AB, org. nr 556194-4587, Box 28, 651 02 Karlstad, Sverige (”NWT”) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses NWT.

Användning av våra digitala tjänster

För att få tillgång till allt vårt digitala innehåll på våra sajter, inklusive e-tidningstjänster och annat digitalt innehåll, krävs ett individuellt användarkonto.

Du får enbart använda kontot för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål har NWT rätt att stänga av kontot med omedelbar verkan. Du ansvarar för att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter (användarnamn och lösenord) till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta NWT om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

För att få registrera dig för digitalt användarkonto hos NWT måste du vara över 13 år. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.

Systemkrav

Din tillgång till våra digitala tjänster är beroende av att du innehar egen hårdvara som exempelvis dator, surfplatta eller telefon. Dessutom krävs nödvändiga mjukvaror, såsom program för webbläsare, e-post eller nedladdade applikationer, samt lämpligt abonnemang för internetanslutning. NWT tar inget ansvar för din tillgång till dessa hårdvaror och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, som krävs vid användning av våra digitala tjänster. Våra digitala tjänster stöder som regel de senaste versionerna av de mest förekommande webbläsarna och operativsystemen.

Priser

Information om priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på våra webbplatser. Alla priser som anges är i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.

Vid köp av tillsvidarekampanj löper prenumerationen på efter kampanjperiodens slut. Aktuell prislista gäller.

Vi reserverar oss för felaktigt angivna priser på våra webbplatser.

Betalning

För att köpa en prenumeration, annan digital produkt eller bredbandstjänst måste du vara 18 år eller äldre samt myndig. Undantag gäller för gratiserbjudanden som kan tecknas från 16 år.

Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Betalning via pappersfaktura, e-faktura, PDF-faktura och autogiro

En betalningsavi kommer att skickas till dig inom 14 dagar efter att du gjort din beställning. En aviavgift på 29 tillkommer på alla våra pappersavier. Du kan välja att betala genom e-faktura (endast för privatpersoner) eller genom autogiro. Betalning sker i förskott och återbetalning medges inte vid uppsägning av tjänsten innan betalningsperiodens slut.

Betalning via Klarna

Vi använder i vissa fall Klarna Checkout för privatkunder. I samband med betalning via Klarna godkänner du Klarnas villkor. För information om din betalning kontakta Klarna via www.klarna.com/sv/kundservice.

Betalning med kort

Om du valt att teckna en månadsvis löpande prenumerationstjänst med kortbetalning är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Så länge du inte säger upp din prenumeration förnyas den automatiskt vid avtalsperiodens slut. Du debiteras då för 30 nya dagar utan att särskilt meddelande sänds till dig om detta.

Alla betalningar sker i förskott. Vid uppsägning avslutas prenumerationen vid utgången av den redan betalade avtalsperioden. Någon återbetalning sker inte.

Vi använder oss av Adyen och Payex för säkra kortbetalningar. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Om vi justerar våra priser kommer du att få meddelande om det. För det fall vi inte kan debitera den överenskomna summan från ditt kort kommer vi att kontakta dig och be dig se till att beloppet kan debiteras inom tre dagar. Kan vi efter dessa tre dagar fortfarande inte debitera den överenskomna summan kommer din prenumeration att avslutas omedelbart.

Utlandsbetalning

Vid utlandsbetalning, ange följande uppgifter:

SWIFT-kod: HANDSESS

IBAN-nr: SE9760000000000179298348

Utebliven betalning

Om du uteblivit med betalning för din tjänst och vi skickar en betalningspåminnelse till dig tillkommer en påminnelseavgift. Om du ändå inte betalar har vi rätt att säga upp tjänsten enligt villkor som framgår i de särskilda villkoren för respektive tjänst, se Särskilda villkor för prenumerationstjänster samt Särskilda villkor för bredbandstjänster.

Bekräftelse på genomfört köp

När du har köpt och betalat en prenumeration via internet kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett i samband med köpet. I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla.

När du har beställt bredband via internet kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett i samband med beställningen. I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag bredbandsleveransen börjar.

De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundservice.

Immateriella rättigheter

NWT innehar alla rättigheter (upphovsrätt) till våra webbplatser, papperstidningar samt övriga digitala produkter. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar.

Vid köp av prenumeration räknas ångerfristen på 14 dagar från den dag du har fått din första leverans. Eventuell återbetalning av det inbetalade beloppet kommer att göras av oss. När återbetalning sker avräknas kostnaden för de leveranser du fått.

Vid köp av digitala tjänster eller bredband räknas ångerfristen på 14 dagar från den dag du ingick avtalet. Eventuell återbetalning av det inbetalade beloppet kommer att göras av oss.

För att utnyttja din ångerrätt ber vi dig att kontakta oss via prenumeration@nwt.se så snart som möjligt. Fyll gärna i och bifoga Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här.

Reklamation

Du har rätt att reklamera ditt köp inom skälig tid om du anser att en tjänst eller vara är felaktig. Kontakta oss via prenumeration@nwt.se om du är missnöjd med ditt köp och vill reklamera en tjänst som du köpt.

Friskrivningar

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar avseende NWT:s ansvar. NWT friskriver sig från ansvar hänförligt till våra digitala tjänsters – inräknat webbsidornas – funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Detsamma gäller för prenumerationer av våra papperstidningar. Friskrivningen omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda tjänsterna, inräknat material eller information hänförligt från dessa. Vidare friskriver sig NWT från allt ansvar för information, produkter, tjänster, erbjudanden med mera från tredje part oavsett om du fått del av dessa genom våra tjänster.

Omständigheten att en friskrivning enligt ovan skulle gå utöver vad som följer av tvingande lag påverkar inte de övriga friskrivningarna.

Villkorsändringar

NWT har rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren. En villkorsändring träder i kraft tidigast trettio dagar efter det att ändrade villkor har meddelats dig via den e-postadress som du har uppgett. Detta förutsätter att du meddelar din uppsägning senast trettio dagar efter det att ändringen aviserats.

Överlåtelse

Dessa allmänna och särskilda villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna och särskilda villkor.

Dina rättigheter som konsument

Du som konsument har rättigheter, bland annat, i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och e-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans, exempelvis via internet (läs mer på konsumentverket.se). Kontakta kundservice om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt via våra webbplatser.

Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm) eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistelösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistelösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist. Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Tvistelösning

Villkoren och ditt användande av våra tjänster lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Särskilda villkor för prenumerationstjänster

Följande villkorstext gäller för de prenumerationstjänster som tillhandahålls av NWT.

Innehåll

Våra tjänster ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll av nyheter och annat innehåll. NWT utvecklar tjänsterna löpande, vilket innebär att vi utan meddelande kan lägga till, förändra och ta bort innehåll. Du kommer dock bli informerad vid funktionsändring som kan innebära en försämring av tjänsten du köpt. Om så sker har du rätt att säga upp tjänsten om du meddelar din uppsägning senast trettio dagar efter det att ändringen aviserats.

NWT reserverar sig för eventuella skrivfel i vårt innehåll där det lämnas uppgifter om tjänsterna.

Våra digitala produkter kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. NWT ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna enbart för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

I din pappers- eller e-tidning finns ibland redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial och samhällsinformation. Genom att teckna en prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som medföljande innehåll.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstiden på din prenumeration är beroende av vilket betalningssätt och prenumerationsform som du har valt.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration innebär att prenumerationen fortsätter utan avbrott vid övergång till ny betalningsperiod. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker en vecka före ny betalningsperiod startar. För att säga upp prenumerationen ska du vända dig till NWT:s kundservice på 054-19 97 50 eller prenumeration@nwt.se. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av prenumerationen.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att prenumerationen upphör vid betalningsperiodens slut. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du vår kundservice. För att undvika avbrott i leveransen måste du kontakta oss senast en vecka före prenumerationsperiodens slut. Återbetalning medges inte vid uppsägning av prenumerationen innan prenumerationsperiodens slut.

Uppsägning på NWT:s begäran

Om du uteblir med betalning av en prenumeration längre än 30 dagar har vi rätt att säga upp prenumerationen. Vi slutar då leverera din produkt och skickar en slutfaktura. Slutfakturan baseras dina obetalda avgifter fram till det datum din produkt slutade levereras.

Digital delning

I din prenumeration kan möjligheten att dela det digitala innehållet ingå. Detta gäller då för delning till boende inom samma hushåll för privatpersoner och inom samma företag för företagsprenumerationer. Information om hur många du kan dela till finns under Mitt konto -> Prenumerationer -> Klicka här för att hantera dina prenumerationer.

Vi tillämpar enhetsstyrning, vilket innebär att du kan vara inloggad med samma konto på tre olika enheter samtidigt.

Uppehåll och adressändring

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration av papperstidningen, eller ändra din adress via länkar i ditt digitala konto.

Under uppehållet av papperstidningen har du tillgång till e-tidningen och plusartiklar på våra webbplatser. Någon förlängning av prenumerationsperioden på grund av uppehållet görs inte.

Under särskilda omständigheter, till exempel sjukhusvistelse, kan du göra ett tillfälligt uppehåll i prenumerationen av papperstidningen där din prenumerationsperiod förlängs med de dagar som uppehållet motsvarar. Du har då inte tillgång till e-tidningen eller plusartiklar.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i din digitala prenumeration.

Leverans av papperstidningen

Vår strävan är att du ska få tidningen levererad varje utgivningsdag. En förutsättning för detta är att din brevlåda/postbox är märkt korrekt med ditt för- och efternamn eller med din adress. Vi kan komma att kontakta dig avseende brevlådans/postboxens placering, samt om eventuella ändringar i distributionen.

I vissa områden kan vi inte leverera tidningen med morgondistribution till dig, utan använder oss av PostNord. Detta innebär en senare leveranstid enligt aktuell leveransmodell. Se PostNords hemsida för mer information. Vi informerar dig om du berörs av förändringar i distributionen.

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera utebliven tidning till oss. Detta gör du enklast genom att kontakta kundservice. Du kan också kontakta NWT Direkts kundservice på 010-480 99 00 eller reklamation@nwtdirekt.se för information om orsak, samt eventuell kompensation. Kundservice tar också emot reklamationer som avser tidning som distribueras av PostNord.

Särskilda villkor för bredbandstjänster

Följande villkorstext gäller för de bredbandstjänster som tillhandahålls av NWT, vilka nedan förkortas till ”Tjänsten”.

För att NWT ska kunna tillhandahålla Tjänsten till dig behöver den fastighet där Tjänsten ska användas vara ansluten till en nätleverantör som NWT har avtal med för leverans av Tjänsten.

Ditt avtal med annan leverantör

Ifall du har ett avtal med en annan leverantör av motsvarande tjänst som Tjänsten avser, är det ditt eget ansvar att avtalet med den tidigare leverantören sagts upp. Den tidigare leverantören kan således komma att fakturera dig avgifter enligt det avtal som finns mellan dig och den tidigare leverantören. I och med att du ingår ett avtal med NWT avseende Tjänsten är du helt införstådd med detta.

Tekniska förutsättningar och överföringshastighet

Beroende på de tekniska förutsättningarna vid leverans av Tjänsten kan du antingen tilldelas ett IP-nummer via DHCP-tilldelning eller ett statiskt IP-nummer. Vid det förstnämnda alternativet innebär det att när du nyttjar Tjänsten så kan du tilldelas olika IP-nummer. Vid statisk IP-nummertilldelning innebär det att du alltid använder samma IP-nummer vid användning av Tjänsten.

Hastigheten som specificeras vid avtalat abonnemang för användning av Tjänsten är endast ungefärlig och den verkliga hastigheten kan variera. Detta beror på ett antal faktorer såsom din egen utrustning och belastning i nät som står utanför NWT:s kontroll, samt om bandbredd delas med andra kunder och hur många som använder Tjänsten samtidigt.

En trådanslutning ska användas som grund för mätning av hastigheten av Tjänsten när du genomför ett hastighetstest i syfte att säkerställa att önskad hastighet levereras till uttaget. Detta verkställs genom att du kopplar din dator med en nätverkskabel direkt till det uttag där NWT tillhandahåller Tjänsten till dig.

Vid användning av en trådlös anslutning kan den upplevda hastigheten ytterligare påverkas av omständigheter som inte NWT kan råda över. Således kan NWT inte garantera någon överföringshastighet vid trådlös anslutning.

Ditt ansvar och skyldigheter vid användning av Tjänsten

Användning av Tjänsten avser eget bruk och Tjänsten får inte vidareförsäljas eller på annat sätt kommersialiseras.

Din användning av Tjänsten får inte ge upphov till störningar i NWT:s nät eller nät som NWT förfogar över.

Du är ansvarig för användningen av Tjänsten även om det är en annan person som använt Tjänsten via medgivande från dig.

Du ansvarar för obehörig användning av Tjänsten om du brustit i dina skyldigheter enligt dessa villkor eller om obehörigs tillgång till Tjänsten berott på vårdslöshet av dig. Även om du är fri från ansvar vid obehörig användning av Tjänsten kvarstår betalningsansvaret hos dig för Tjänsten.

Felavhjälpning och support

Upptäcker du fel eller avbrott i Tjänsten ska en felanmälan upprättas via felsökning hos NWT Media Bredband kundservice eller genom att du kontaktar NWT:s kundservice.

Fel på Tjänsten som beror på NWT ska avhjälpas inom skälig tid från det att felanmälan kommit oss till känna. Felet ska avhjälpas utan att någon kostnad tillfaller dig.

Med fel på Tjänsten som beror på NWT avses:

  • då felet är hänförligt NWT:s nät,
  • då felet inte beror på din utrustning,
  • avbrott i Tjänsten som inte beror på planerat underhåll av nät som NWT eller dess underleverantör förfogar över.

Om vi stängt av Tjänsten p.g.a. att du inte fullföljt dina betalningsskyldigheter räknas det inte som ett fel på Tjänsten.

Om det framkommer i felanmälan från dig att felet berott på dig, eller något förhållande som du ansvarar för, till exempel din utrustning, har vi rätt att debitera dig en kostnad för felsökningsarbetet samt övriga kostnader relaterat till felsökningen.

Prisavdrag

Om Tjänsten inte varit tillgänglig eller inte gått att bruka, och det föreligger fel i Tjänsten som NWT råder över enligt avsnittet Felavhjälpning och support, äger du rätt till prisavdrag om felet varat längre än ett (1) dygn från det att felanmälan upprättats till dess att felet är avhjälpt.

Prisavdragets belopp står i direkt relation till det dagliga ordinarie priset för Tjänsten. Storleken på beloppet avgörs av varaktigheten räknat i dygn från det att du upprättat en felanmälan till dess att felet är avhjälpt.

I normala fall ska prisavdraget regleras genom ett avdrag på nästkommande faktura. Belopp som understiger 20 kronor per faktureringsperiod utgår inte.

Du har inte rätt till annan ersättning eller prisavdrag för indirekt skada som uppstår p.g.a. att Tjänsten ej varit brukbar, såsom utebliven vinst eller uppkomna merkostnader.

Uppsägning av Tjänsten på NWT:s begäran

Om NWT efter sedvanlig kreditprövning av dig vid nytecknande av Tjänst eller under Tjänstens giltighetstid har befogad anledning att ifrågasätta din betalningsförmåga har NWT rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten och debitera dig för den period du haft tillgång till Tjänsten.

NWT har rätt att stänga av Tjänsten om du trots påminnelse inte betalat fakturan inom angiven tid. Om du trots avstängning av Tjänsten och påminnelser från NWT inte betalat fakturan äger NWT rätt att med omedelbar verkan säga upp Tjänsten och debitera dig för den period du haft tillgång till bredbandet.

NWT har rätt att helt eller delvis begränsa din tillgång till Tjänsten, eller med omedelbar verkan säga upp Tjänsten, om det finns misstanke om att du inte fullföljer dina skyldigheter enligt de särskilda villkoren vid användning av Tjänsten.

Om NWT:s avtal med den nätleverantör vars fastighetsbestånd innefattar den fastighet där Tjänsten levereras upphör att gälla äger NWT rätt att säga upp Tjänsten med en månads uppsägningstid. Har Tjänsten en avtalad fast bindningstid upphör dock Tjänsten att gälla när bindningstiden löpt ut.

Uppsägning av Tjänsten på din begäran

Om du vill säga upp Tjänsten ska detta göras med en månads uppsägningstid och du ska vända dig till vår kundservice på 054-19 97 50 eller bredband@nwtmedia.se. Uppsägningen ska skriftligen bekräftas av oss.

I det fall du begär att säga upp Tjänsten under rådande bindningstid av Tjänsten äger vi rätt att debitera dig för hela bindningsperioden.